นายธีระวงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัยกำธร)

1

     นายธีระวงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวิวัฒน์ ศัยกำธร) ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยในวันแรกได้เดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูน อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน หลังจากนั้นได้ไปตรวจดูแปลงต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล (นางสาวนิพาดา ลาดบาศรี) เดินทางเข้าที่พักจังหวัดอุบลราชธานี  ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เดินทางไปสวนสรรพสิ่ง บ้านนาเจริญ ตำบลนาจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเปิดงาน มหกรรมภูมิพลังแผ่นดิน ได้มอบใบประกาศผู้จบหลักสูตรเพาะบ่ม ๕ เดือนและวิทยากรขบวนการ หลังจากนั้นได้ร่วมไถกลบปอเทืองแปลงนาบริเวณงานเดินทางกลับเวลา ๑๕.๓๐ น.

ในการนี้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ส่วนศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีและ นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ร่วมต้อนรับพร้อมมีเกษตรกรมาร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน