รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร )และที่ปรึกษาเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

     1

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) และนายธีระวงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัยกำธร) ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยในตอนเช้าเวลา ๐๘.๔๕น. ถึง ๑๒.๐๐ น. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Yasothon Organic Fair ประจำปี ๒๕๖๒ ในโอกาสนี้ได้มอบใบรับรองมาตรฐานอินทรีย์วิถียโสธรขั้นพื้นฐาน (Yaso Bos) แก่เกษตรกรที่ผ่านการรับรองจำนวน ๓ ราย จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น.ได้เดินทางไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิด ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร ได้ปล่อยปลา กบ ลงสระบริเวณศูนย์ฯเดินทางกลับเวลา ๑๗.๐๐ น.

ในการนี้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้การต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ส่วนศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีและ นายธวัทชัย  พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ร่วมต้อนรับมีส่วนราชการและประชาชนมาร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน