ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเข้าร่วมการประชุม The 3rd International Symposium on Rice Science in Global Health ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

1

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ข้าราชการกรมการข้าว จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย  นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว นางสุคนธ์ ท้วมมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว นางสาวรัตนวรรณ จันทร์ศศิธร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ และ นางสาวมณฑกาญจน์ บุญเพิ่มผล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ได้เข้าร่วมการประชุม The 3rd International Symposium on Rice Science in Global Health ณ Kyoto International Conference Center (ICC Kyoto) เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น จัดโดย The Study Group of Rice and Health, Japan เป็นการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3 ด้านวิทยาศาสตร์ข้าวและรำข้าวที่ส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค กำหนดการประชุมระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ การนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และนิทรรศการด้านผลิตภัณฑ์จากข้าว ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีโดย นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์เรื่อง Nutritional Value Evaluation of Local Rice Varieties in Northeastern Thailand การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับใช้และพัฒนางานของกรมการข้าวที่เกี่ยวข้องต่อไป