ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑

 

   1

     เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัวชาวศูนย์ฯ ร่วมกันจัดงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๑ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น ถึง ๒๒.๐๐ น. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้ดำรงคู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป ในการจัดงานครั้งนี้ มี นางกาญจนา กล้าแข็ง ผู้เชียวชาญด้าน การปรับปรุงพันธุ์ข้าว ร่วมงานด้วย และได้จัดทำอาหารเพื่อรับประทานร่วมกันโดยบุคลากรของศูนย์ฯ