ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี ๒๕๖๑

1

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงนาภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้ดำรงคู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป

          ในการลงแขกครั้งนี้มี นางกาญจนา กล้าแข็ง ผู้เชียวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และบุคลากรร่วมลงแขก ประมาณ ๑๕๐ คน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น พื้นที่เกี่ยวประมาณ ๖ ไร่