ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี ๒๕๖๑

 S 2318346

     ตามที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้ดำเนินโครงการ อนุชนชาวไทย ความอยู่รอดของข้าวไทย ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการข้าว และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร โดยมีอนุชนชาวนา (อายุ ๑๕-๑๘ ปี) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     ในส่วนของศูนย์ฯ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะนักเรียนทั้งหมดได้มารับองค์ความรู้เรื่องข้าว และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และแปลงทดลองภายในศูนย์ฯ โดยมีนายธวัทชัย พรหมรักษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว กล่าวตอนรับและชี้แจงภารกิจของศูนย์ฯ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชม บรรยายการศึกษาดูงานด้วยจนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. คณะจึงเดินทางกลับ