ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทางการดำเนินตามนโยบายตลาดนำการผลิตและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตลาดนำการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

     วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทางการดำเนินตามนโยบายตลาดนำการผลิตและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตลาดนำการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  โดยมี  หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ธกส.สาขาอำนาจเจริญ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๑๑ อุบลราชธานี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ตัวแทนจากลุ่มเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓