รองอธิบดีกรมการข้าวร่วมสำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าว ปีเพาะปลูก ๒๕๖๑/๖๒

1

     เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายกฤษณะพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เดินทางมาร่วมสำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าวปีเพาะปลูก ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๑ ณ จังหวัดอุบลราชธานี  ในพื้นที่ตำบลคอนสาย และตำบลนาพิน อำเภอตระกาลพืชผล คณะที่ร่วมสำรวจประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตที่ ๑๑ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี, สำนักงานพานิชย์จังหวัดอุบลราชธานี, สมาคมโรงสีข้าวไทย, สมาคมส่งออกข้าวไทย, สมาคมค้าข้าวไทย, สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย, สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดย นายชิษณุชา  บุดดาบุญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และ นายธวัทชัย  พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส เสร็จแล้วจึงลงพื้นที่ตรวจแปลงที่ทำนาตามระบบการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ ณ ตำบลนาพิน อำเภอตระกาลพืชผล

     ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะ ลงสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวในตำบลไร่ใต้ ตำบลบ้านแขม และตำบลโนนกาหลง อำเภอพิบูลมังสาหาร เสร็จแล้วจึงเดินทางไปติดตามแปลงข้าวนาโยน ที่สำนักสันติอโศก จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระดับน้ำลึกประมาณ ๒-๓ เมตร โดยเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำข้าราชการที่เกี่ยวข้องมาทำการโยนกล้าไว้ พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำที่นำมาทดลองปลูกได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี จำนวน ๔ พันธุ์ ได้แก่ ขาวบ้านนา ๔๓๒ พลายงามปราจีนบุรี อยุธยา ๑ และปิ่นแก้ว ๖๑ ขณะนี้อยู่ในระยะแตกกอ