ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่

1

   

     ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (ครั้งที่ ๒) จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพนา  อำเภอเสนางคนิคม อำเภอเมือง อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอชานุมานและอำเภอหัวตะพาน โดยมี นายธวัทชัย พรหมรักษา, นายสืบสันต์ นามมนตรี, นายถาวร พั่วพันธ์ และคณะ เป็นวิทยากร มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๙๗ กลุ่ม ๒,๘๕๖ ราย