ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรตรวจราชการ/ดูงานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร

    S 1540131

     เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) ได้มาตรวจราชการและดูงานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ เขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญ ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอำนาจเจริญและประชาชนให้การต้อนรับ นำเสนอรายละเอียดของฝายฯพร้อมปัญหาอุปสรรค และตอบปัญหาที่เกษตรกรในพื้นที่ได้สอบถาม หลังจากนั้นเดินทางไปกลุ่มเกษตรกรทำนานาโส่ หมู่ที่ บ้านโสกขุมปูน ต.นาโส่ อ.กุดชุม จ.ยโสธร เพื่อรับฟังและสอบถามปัญหาของกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกปลูกข้าวอินทรีย์รวบรวมผลผลิตส่งออกต่างประเทศและแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ หลังจากนั้นเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมกรีนพาร์ค จ.ยโสธร ในเวลา ๑๗.๐๐

        ในส่วนของกรมการข้าวและศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนายการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนายการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ ได้ติดตามและให้การต้อนรับ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าวจนถึงเวลา ๑๘.๐๐น.เดินทางกลับที่พัก