การสัมมนา “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมเกษตร”

43589

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “ศาสตร์พระราชากับนวัตกรรมเกษตร.” งานแสดงนวัตกรรมเกษตรของภูมิภาคอาเซียน SIMA ASEAN Thailand 2018 ระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งประกอบด้วยบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้นำ ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงาน เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการผลิต และเป็นช่องทางในการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจเกษตรของไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน ในโอกาสนี้ นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้นำเสนอผลงานศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย.” และนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมนำเสนอผลงาน ด้านนวัตกรรมการเกษตร ในหัวข้อ “เกษตรแม่นยำกับการผลิตข้าวของชาวนา” ในวันที่ 7และ8 มิถุนายน นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยาย เรื่อง“ศาสตร์พระราชา”สู่การปฏิบัติ ด้วย

206206.jpg 206207.jpg 206208.jpg

206209.jpg 206210.jpg 206213.jpg

206214.jpg 206215.jpg 38454.jpg

43583.jpg 43584.jpg 43589.jpg

43590.jpg