การสัมมนา “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมเกษตร”

43589

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “ศาสตร์พระราชากับนวัตกรรมเกษตร.” งานแสดงนวัตกรรมเกษตรของภูมิภาคอาเซียน SIMA ASEAN Thailand 2018 ระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร 3-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งประกอบด้วยบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้นำ ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงาน เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สามารถนำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการผลิต และเป็นช่องทางในการเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร รวมทั้งสร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจเกษตรของไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน ในโอกาสนี้ นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้นำเสนอผลงานศาสตร์พระราชา ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาข้าวและชาวนาไทย.” และนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมนำเสนอผลงาน ด้านนวัตกรรมการเกษตร ในหัวข้อ “เกษตรแม่นยำกับการผลิตข้าวของชาวนา” ในวันที่ 7และ8 มิถุนายน นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บรรยาย เรื่อง“ศาสตร์พระราชา”สู่การปฏิบัติ ด้วย