จัดประชุมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

 sch6

     เมื่อวันที่ 22 ถึง 24 พฤษภาคม 2561 นายธวัทชัย พรหมรักษา และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้ดำเนินการ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ให้แก่นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านดอนชี โรงเรียนบ้านคูขาด จังหวัดอุบลราชธานีและโรงเรียนบ้านโนนเมืองจังหวัด อำนาจเจริญ ภายใต้โครงสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2561 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนทั้งสามโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของการเข้ามาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเป็นอย่างดีและนักเรียนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  การประชุมในครั้งนี้มี คณะครูและนักเรียนร่วมประชุม ทั้งสิ้น 228 ราย