สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2561

M 002

     เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ณ พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงกรมการข้าว เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานผลการดำเนินงานโดยสรุปประจำปี 2560 ภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

ในโอกาสนี้ กรมการข้าวได้จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหัวข้อ “น้อมนำคำพ่อสอน สานต่อปณิธานการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” ภายในอาคารห้องนิทรรศการ โครงการนาทดลองสวนจิตรลดา ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

   1. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงงานด้านข้าว

   2. นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงงานด้านข้าว

   3. นิทรรศการประวัติพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

   4. นิทรรศการจัดแสดงอุปกรณ์ทางการเกษตรยุคแรกเริ่มดำเนินโครงการ

   5. นิทรรศการข้าวป่ากับคุณค่าทางเภสัชกรรม

   6. นิทรรศการข้าวเพื่อความมั่นคงด้านอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง สายพันธุ์ขะสอSMGCO0201-NGN-112-1 (ขะสอนาเกียน)

   7. นิทรรศการข้าวพันธุ์ใหม่ที่กรมการข้าวรับรองพันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์ กข75 มีลักษณะเด่น ต้านทานโรคใบไหม้ มีอายุเบากว่าพันธุ์ กข15 ประมาณ 5 วัน คุณภาพการหุงต้นและรับประทานดี เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาน้ำฝนที่เป็นพื้นที่ดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   8. นิทรรศการการแปรรูปข้าวรับรองพันธุ์ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวพันธุ์เหนียวดำหมอ 37แปรรูปเป็น ข้าวต้มมัดใบกะพ้อ และข้าวกล้องอัดแท่ง

     ในโอกาสนี้ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดย นายอนุชาติ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการข้าวพันธุ์ กข75 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ที่กรมการข้าวรับรองพันธุ์