ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนงานวิจัย “การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิ ในห่วงโซ่การผลิต”

 180426 0003

     เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพข้าว และนางสาวงามชื่น คงเสรี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว ได้เดินทางมาประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนงานวิจัย “การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิในห่วงโซ่การผลิต” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อติดตามความก้าวหน้าและร่วมวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสุขี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กำหนดการประชุมระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 โดยมีนักวิชาการจากกองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี, เชียงราย, สุรินทร์, นครราชสีมา และอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม