สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แผนงานวิจัย การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

30515849 1697524180314914 2135318200817570333 n 1

     เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนงานวิจัยการจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนฯ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ 1 และวางแผนการดำเนินงานวิจัยในปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุขี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายจากจังหวัดบึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำภู สกลนคร มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี จำนวน 30 คน นักวิจัยในแต่ละโครงการ จำนวน 17 คน และที่ปรึกษาแผนงานวิจัยฯ นายพฤกษ์ ยิบมันตะสิริ และ นายบุญรัตน์ จงดี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.จตุพร เทียรมา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความรู้ในเรื่องการหมุนเวียนธาตุอาหารจากการให้บริการของระบบนิเวศนาข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก่เกษตรกรและคณะนักวิจัยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย   และในวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการฯ ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในงานวิจัยด้านการผลิตข้าวกับเกษตรกรและทีมงานวิจัยฯ ที่เข้าร่วมสัมมนาฯ

     ปิดการประชุม วันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.