ลงพื้นที่สำรวจแปลงนาของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประเมินสถานการณ์และความเสียหายของแปลงนาเกษตกร

1

     ด้วยเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๔๖๑ นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายจำรูญ ขันธ์พาดี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร และนายสุนทร พุ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจแปลงนาของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประเมินสถานการณ์และความเสียหายของแปลงนาเกษตกร

     จากการสำรวจแปลงนาของนางไพรัตน์ สุวรรณผา เกษตรกรบ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกพันธุ์ข้าว กข๑๕ และ เหนียวอุบล ๒ โดยวิธีการหว่านน้ำตม โดยใช้อัตราเมล็ดพันธุ์ ๓๐-๔๐ กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่การเพาะปลูกทั้งหมด ๓๐ ไร่ ข้าวอยู่ในระยะออกดอกและโน้มรวง

     แปลงที่ ๑ พบต้นข้าวมีอาการใบเหลือง และแห้งตายเป็นหย่อมๆ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ เมื่อทำการสุ่มโฉบด้วยสวิง พบเพลี้ยกระโดดหลังขาวตั้งแต่ระยะตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัยจำนวนมาก พบศัตรูธรรมชาติจำนวนน้อยมาก และเมื่อสุ่มนับในแปลงพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพลี้ยกระโดดหลังขาว จำนวนมากกว่า ๑๐๐ ตัวต่อต้น ซึ่งเกินระดับเศรษฐกิจ

      แปลงที่ ๒ พบต้นข้าวมีอาการใบเหลืองกระจายทั่วทั้งแปลง และแห้งตายเป็นหย่อมๆ คิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่ เมื่อทำการสุ่มโฉบแมลงพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตั้งแต่ระยะตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัยจำนวนมาก ไม่พบศัตรูธรรมชาติที่สำคัญ เช่น มวนเขียวดูดไข่ และเมื่อสุ่มนับในแปลงพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพลี้ยกระโดดสี-น้ำตาล จำนวนมากกว่า ๑๐๐ ตัวต่อต้น ซึ่งเกินระดับเศรษฐกิจ

     ได้สรุปแนวทางการป้องกันเบื้องต้น และแนะนำให้เกษตรกรฉีดพ่นสารกำจัดแมลง เช่น ไพมิโทรซีน หรือ ไดโนทีฟูแรน ในแปลงที่มีเพลี้ยกระโดดหลังขาวและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเกินระดับเศรษฐกิจ โดยฉีดพ่นสารตามอัตราแนะนำ และปรับหัวฉีดพ่นเป็นฝอยละออง ให้สารออกฤทธิ์มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านหมั่นสำรวจแปลงนาของตนเอง เพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้เกษตรกรเตรียมพร้อมและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการระบาดซ้ำในฤดูนาปีต่อไป