พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มอบโล่รางวัลศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นและคนดีศรีข้าว

180319 0004

     วันที่ 16 มีนาคม 2561 อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในวันสถาปนากรมการข้าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี โดยมีการถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มอบโล่รางวัลศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นและคนดีศรีข้าว ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ กรมการข้าว โดยมีนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และคณะ ข้าราชการกรมการข้าวจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย