ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑

180319 0014

      เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กำหนดการประชุมระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕๒ คน ในโอกาสนี้ นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และนักวิชาการของศูนย์ ได้ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วยผลงานวิจัยภาคบรรยายจำนวน ๕ เรื่อง และภาคโปสเตอร์จำนวน ๒ เรื่อง

180319_0014.jpg _180319_0001.jpg _180319_0002.jpg

_180319_0003.jpg _180319_0004.jpg _180319_0005.jpg

_180319_0006.jpg _180319_0007.jpg _180319_0008.jpg

_180319_0009.jpg _180319_0010.jpg _180319_0011.jpg

_180319_0012.jpg _180319_0013.jpg