ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑

180319 0014

      เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น กำหนดการประชุมระหว่างวันที่ ๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕๒ คน ในโอกาสนี้ นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และนักวิชาการของศูนย์ ได้ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วยผลงานวิจัยภาคบรรยายจำนวน ๕ เรื่อง และภาคโปสเตอร์จำนวน ๒ เรื่อง