ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการในพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง 9

S 1269763

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา10.00 น.นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายธวัทชัย พรหมรักษา พร้อมคณะร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการในพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง 9 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอํานาจเจริญ ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ นักเรียน คณะครู และคณะผู้ปกครอง ณ นิคมแปลงที่ 2 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ในการจัดงานครั้งนี้ศูนย์ฯได้จัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวให้กับนักเรียนและผู้ปกครองซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จนถึงเวลา 16.00 น.จึงได้เดินทางกลับโดยมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประมาณ 150 ราย