ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้

S 1204227

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 และได้เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานทางราชการต่างที่ได้มาร่วมจัดนิทรรศการ ในหัวข้อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯในกลุ่มจังหวัดร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ในส่วนของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีและนายธวัทชัย พรหมรักษา ได้ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

หลังจากนั้นประธานและคณะได้เยี่ยมชม นิทรรศการของหน่วยงานต่างทั้งราชการและเอกชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้เดินทางกลับเมื่อเวลา 16.00 น.