อธิบดีกรมการข้าวและเลขาธิการ มกอช. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

IMG 011

       เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะบุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดย นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้บรรยายสรุปบทบาทหน้าที่ และผลการดำเนินงานของศูนย์ ในโอกาสนี้อธิบดีกรมการข้าวได้ฝากให้บุคลากรของศูนย์ช่วยกันปฏิบัติงานเพี่อประโยชน์ของชาวนาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เกิดการบูรณาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกในทุกมิติ เพื่อปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป