นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีศึกษาดูงาน

S 2383876

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 ถึง 16.00น. นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องศูนย์วิจัยข้าวกับการพัฒนาชุมชน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลฯ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชน โดยได้บรรยายในหัวข้อ ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ผลงานเด่น ศูนย์ฯกับการพัฒนาชุมชน และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีนักศึกษาและคณะอาจารย์ศึกษาดูงาน ทั้งสิ้น 53 ท่าน จนถึงเวลา 16.00 น.จึงได้เดินทางกลับ