ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอำนาจเจริญ (วันที่ 7 ธ.ค. 2560)

107536

     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอำนาจเจริญ ในงานประเพณีฮีดสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ข้าวหอมมะลิที่ประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 รายกลุ่ม มีกลุ่มเกษตรกรส่งประกวดจำนวน 6 กลุ่ม ประเภทที่ 2 รายบุคคล มีเกษตรกรส่งประกวดจำนวน 76 ราย