ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 30 พ.ย. 60

S 7151624

     เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภารกิจ โดยให้เล่าเรื่องที่มีประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ Unit School

     สำหรับในวันนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายคือ นายสืบสันต์ นามมนตรี ได้ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560-2564 (1 ล้านไร่) จากที่รัฐบาลมีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวและรายได้ของชาวนา โดยจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน และกำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังนั้นจึงได้มีโครงการการผลิตข้าวอินทรีย์ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่มีใจรักและมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลิตข้าวในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการมอบเงินสนับสนุนให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

      1. ในปีที่ 1 มอบเงินอุนหนุนจำนวน 2,000 บาท ต่อ 1 ไร่ จ่ายให้ไม่เกิน 15 ไร่

      2. ในปีที่ 2 มอบเงินอุดหนุน 3,000บาท ต่อ 1 ไร่ จ่ายให้ไม่เกิน 15 ไร่

      3. ในปีที่ 3 มอบเงินอุดหนุน 4,000 บาท ต่อ 1 ไร่ จ่ายให้ไม่เกิน 15 ไร่

จนถึงเวลา 08.30 น. ก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติงานตามปกติ