ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 29 พ.ย. 60

S 7135269

     เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภารกิจ โดยให้เล่าเรื่องที่มีประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ Unit School

     สำหรับในวันนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายคือ นายสงวน เทียงดีฤทธิ์ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องการปิดประตูระบายน้ำเพื่อกับเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งประกาศจากลำเซบาย ได้ปิดประตูระบายน้ำ ในช่วงเวลาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค จากการปิดประตูกักเก็บน้ำในครั้งนี้จะส่งผลให้สถานนีเก็บน้ำในพื้นที่ เช่น สถานนีเก็บน้ำบ้านข่าโคม บ้านดอนชี บ้านท่าวารี จะมีปริมาณน้ำลดลงดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนในการใช้น้ำให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด จนถึงเวลา 08.30 น. ก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติงานตามปกติ