ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 28 พ.ย. 60

S 7135265

     เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภารกิจ โดยให้เล่าเรื่องที่มีประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ Unit School

     สำหรับในวันนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายคือ นายสมพร ชุริรัง ประชาสัมพันธ์ ในเรื่องของการบริหารงานในส่วนงานบำรุงปรับปรุงศูนย์ฯ ซึ่งได้ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในศูนย์ให้ช่วยกันดูแลรักษา สิ่งของและวัสดุเครื่องใช้ต่างๆ ในบริเวณงานที่ตนรับผิดชอบ หากมีสิ่งของชำรุดเสียหาย สามารถขอรับบริการได้ที่จักรกล เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้านเข้าไปดูแลและแก้ไข ให้ใช้งานได้ตามปกติ จนถึงเวลา 08.30 น. ก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติงานตามปกติ