อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ

23874280 1702479746471578 164396410 o

     วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี และนายถาวร พัวพันธ์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้เป็นวิทยากรจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกราย เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 ราย สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ