ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 22 พ.ย. 60

S 6512643

     เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภารกิจ โดยให้เล่าเรื่องที่มีประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ Unit School

     สำหรับในวันนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายคือ นางสาวกัลยา สานเสน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ได้ถ่ายทอดความรู้เรื่องความคุ้มค่าในการทำนาโดยดูจากต้นทุนและผลผลิตที่ได้รับ ซึ่งบุคลากรของศูนย์ฯ จะต้องนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในศูนย์ฯ ไปประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ จนถึงเวลา 08.30 น. ก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติงานตามปกติ