ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 21 พ.ย. 60

S 6463624

     เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภารกิจ โดยให้เล่าเรื่องที่มีประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ Unit School

     สำหรับในวันนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายคือ นายประทาย เคนเหลื่อม ได้ประชาสัมพันธ์ ถ่ายประสบการณ์ในการทำงาน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานในกลุ่มงานเมล็ดพันธ์ุ มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 700 ไร่ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนามาตรฐานเมล็ดพันธ์ุข้าวให้มีความปลอมปนเพียง 1 กิโลกรัมต่อ 1 เมล็ด ณ ปัจจุบันนี้กลุ่มงานเมล็ดพันธ์ุ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้มีเมล็ดพันธ์ุข้าว 8 พันธ์ุ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธ์ุหลัก 7 พันธ์ุ ดังนี้ ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์) ขาวดอกมะลิ 105 (ปกติ) กข6 กข15        กข33 กข51 ข้าวดอพื้นเมือง และมีเมล็ดพันธ์ุ กข75 ซึ่งยังไม่ใช่เมล็ดพันธ์ุหลัก ทางกลุ่มงานเมล็ดพันธ์ุสามารถพัฒนามาตรฐานของเมล็ดพันธ์ุข้าวได้ตามเป้าหมายจนได้เป็นตัวแทนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในภาคอีสานและภาคเหนือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเพิ่มราคาข้าวให้ดีขึ้น จนถึงเวลา 08.30 น. ก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติงานตามปกติ