ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 20 พ.ย. 60

S 6397961

     เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภารกิจ โดยให้เล่าเรื่องที่มีประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ Unit School

     สำหรับในวันนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายคือ นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ การเก็บตัวอย่างข้าวหอมมะลิในฤดูกาลเก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ทีมวิจัยแผนงานการจัดการคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิตลอดห่วงโซ่การผลิตลงพื้นที่ซักซ้อมความเข้าใจกับเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพ กข15 ให้กับผู้ประกอบการบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด ที่ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อวางแผนการเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกมาวิเคราะห์คุณภาพและความหอม เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกพันธุ์กข15 มีทั้งปลูกจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์และจำหน่ายเป็นข้าวเปลือกสด ท่าข้าวของบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งสาขาเดชอุดม จะเปิดรับซื้อข้าว กข15 จากพื้นที่อำเภอเดชอุดม ช่วงวันที่ 10-25 ตุลาคม หลังจากนั้นจะรับซื้อขาวดอกมะลิ 105 จากพื้นที่อำเภอสิรินธร โดยจะรับซื้อข้าวสดจากเกษตรกรแล้วขนย้ายไปเข้ากระบวนการอบลดความชื้นและแปรรูปที่โรงสีในจังหวัดร้อยเอ็ด ราคารับซื้อช่วงต้นฤดู 1,680 บาทต่อ 120 กิโลกรัม โดยความชื้นต้องไม่เกิน 30%

     ผลผลิตข้าวเปลือกที่รับซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกไร่ในพื้นที่ประมาณ 7,000 ไร่ ซึ่งบริษัทมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ โดยระยะแรกก็ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากนักวิชาการของกรมการข้าว บริษัทเริ่มมีการส่งเสริมการทำนาหยอดซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์เป็นปีที่ 2 และรับซื้อผลผลิตคืนโดยให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดตันละ 500 บาท และหากลูกไร่ใช้ปุ๋ยของบริษัทก็จะได้เพิ่มอีกตันละ 100 บาท นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้ลูกไร่ปลูกพืชหลังนาเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาดูแลใส่ใจฟาร์มของตนเองยิ่งขึ้นจากการสังเกต ข้าวเปลือกที่ชาวบ้านนำมาขายและท่าข้าวชอบ เพราะให้เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวสูง จะเป็นข้าวที่ยังมีเมล็ดสีเขียวในปริมาณที่มากกว่าระยะพลับพลึงค่อนข้างมาก จนถึงเวลา  08.30 น. ก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติงานตามปกติ