ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 17 พ.ย. 60

S 6397955

     เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ข้าราชการได้พบปะและมีปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ จ้างเหมารายเดือนและลูกจ้างตามภารกิจ โดยให้เล่าเรื่องที่มีประโยชน์ หรือประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ Unit School

     สำหรับในวันนี้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายคือ นางอุไรวรรณ คชสถิต ได้ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดประสบการณ์ จากการร่วมงาน งานวิจัยข้าวป่าและการอนุรักษ์ข้าวป่าในถิ่นเดิม และแสดงนิทรรศการครบรอบ 20 ปี ประติมากรรมเมล็ดข้าวป่า (MOMI) ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 นายอำพล  เสนาณรงค์  องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบประติมากรรมเมล็ดข้าวป่า หรือ “โมมิ” จาก  Mr.Mitsuaki Tanabe ประติมากรชาวญี่ปุ่น  ที่มีเจตนารมณ์ต้องการสื่อให้คนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของข้าวป่าและความจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมข้าวป่า ซึ่ง Mr.Tanabe ได้รวบรวมทุนทรัพย์จากแหล่งต่างๆ นำมาสร้าง “โมมิ” ในหลากหลายรูปแบบแล้วมอบให้แก่หน่วยงานในหลายประเทศ เช่น สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (ฟิลิปปินส์) ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี (ไทย) ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (นอร์เวย์) เป็นต้น  โดยในประเทศไทย “โมมิ” ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ แปลงนาทดลองภายในศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  ขณะเดียวกัน  Mr.Tanabe ยังได้น้อมเกล้าฯถวาย “โมมิ” ขนาดเล็กแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงสนับสนุนการอนุรักษ์ข้าวป่าในสภาพธรรมชาติ พร้อมกันนั้นยังได้สร้าง “โมมิ” ทำจากไม้ไผ่มอบให้แก่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีด้วย  ข้าวป่าคือข้าวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีหลากหลายชนิด ในประเทศไทยมีอยู่ 5 ชนิด มีความสำคัญในฐานะเป็นบรรพบุรษของข้าวปลูกจนถึงเวลา  08.30 น. ก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติงานตามปกติ