ตรวจประเมินตามข้อกำหนดของระบบการผลิตข้าว GAP

16663

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี นายถาวร พั่วพันธ์ นายอลงกรณ์ ชาญจิตร และนายพิสิฐ ศรีวะวงค์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพของกรมการข้าว ภายใต้โครงการตรวจสอบและรับรองคุณภาพการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลิตผลข้าวเปลือกที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของระบบการผลิตข้าว GAP ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 6 กลุ่ม คือ

    1. กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพ GAP นาแปลงใหญ่ ตำบลกุดประทาย ณ บ้านโนนบก ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิก 32 ราย

    2. กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพ GAP นาแปลงใหญ่ ตำบลกลาง ณ บ้านบัวเทียม ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิก 27 ราย

    3. กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพ GAP นาแปลงใหญ่ ตำบลกลาง 2 ณ บ้านบัวเทียม ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิก 20 ราย

    4. กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพ GAP ข้าว นาแปลงใหญ่ ตำบลบัวงาม ณ บ้านบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิก 20 ราย

    5.กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพ GAP ตำบลบัวงาม ณ บ้านบัวงาม 2 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิก 30 ราย

    6. กลุ่มผลิตข้าวคุณภาพ GAP นาแปลงใหญ่ ตำบลนาโพธิ์ ณ บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิก 30 ราย