นักเรียนศึกษาดูงาน 15 พ.ย. 60

S 4579339

     เมื่อวันที่ 15พย60นายจิรพงศ์  ใจรินทร์  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายธวัทชัย พรหมรักษา นำคณะครูนักเรียน จากโรงเรียนบ้านดงสว่าง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี จำนวน 4ราย ที่มาขอความอนุเคราะห์ ศึกษาดูงาน ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์  และประกอบการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป จนถึงเวลา12.00น.จึงได้เดินทางกลับ