Display # 
Title Author Hits
สอบราคาซื้อรถยกขนาด ๒ ตัน เครื่องยนดีเซล จำนวน ๑ คัน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 22
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ ๑. เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๑ เครื่อง ๒. เครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเติมตาม ขนาด ๔ แถว จำนวน ๓๘ เครื่อง Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 27
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) ๑. ชุดเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๑ ชุด Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 41
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. เครื่อง Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR) จำนวน ๑ เครื่อง ๒. ตู้อบรมร้อนแบบมีพัดลม จำนวน ๑ ตู้ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 45