Display # 
Title Author Hits
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 16 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมเมล็ดพันธุ์และตกกล้า นาปรัง 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกข้าวเลี้ยงแมลงบั่ว และเลี้ยงเพิ่มปริมาณประชากรแมลงบั่ว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เตรียมแปลงตกกล้าและตกกล้า ฤดูนาปรัง 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่เขตศักยภาพการผลิตข้าวตามกลุ่มพันธุ์ข้าวทุกจังหวัดทั้งประเทศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10