Display # 
Title Author Hits
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมแปลงปักดำ ถอนกล้า และปักดำข้าว การทดลองในนาราษฎร์ ฤดูนาปรัง 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมสารเคมี และจัดทำปฏิกิริยาลูกโซ่เพื่อเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอด้วยโมเลกุลเครื่องหมาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 7
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ปริมาณสารหอม 2AP และทำความสะอาดอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงพาะเจาะจง 5
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคัดทำความสะอาดและบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลัก พันธุ์ กข 25 และพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5