ประกาศศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่องขายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ

New