อัตรากำลัง

 

อัตรากำลังแยกตามระดับตำแหน่ง

        ตำแหน่ง                                                                                     จำนวน (คน)    

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ                                                                                                        4

นักวิชาการเกษตรชำนาญ                                                                                                                      4 

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน                                                                                                         8

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส                                                                                                                      1

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                                                                               2

นายช่างเครืองกลชำนาญงาน                                                                                                                2

ลูกจ้างประจำ                                                                                                                                      16

พนักงานราชการ                                                                                                                                  61

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตามฤดูกาล)                                                                                                       60 - 120

 

อัตรากำลังแยกตามระดับการศึกษา (เฉพาะข้าราชการ)

        ระดับการศึกษา                                                                           จำนวน (คน)    

ปริญญาเอก                                                                                                                                        5

ปริญญาโท                                                                                                                                         7 

ปริญญาตรี                                                                                                                                          8

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส                                                                                                                     1

ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)                                                                                                     4

ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)                                                                                                             2

 

อัตรากำลังแยกตามสายงาน

        สายงาน                                                                                   จำนวน (คน)    

งานอำนวยการ                                                                                                                                        

     -  ข้าราชการ                                                                                                                                   7 

     -  ลูกจ้างประจำ                                                                                                                               14

งานวิจัย                                                                                                                                       

     -  ข้าราชการ                                                                                                                                   15 

     -  ลูกจ้างประจำ                                                                                                                               9