งานผลิตเมล็ดพันธุ์

งานผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

    ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีมีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดสรรให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหลือจากการจัดสรร จะจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญและจังหวัดศรีสะเกษ
แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูนาปี 2555/56 มีดังนี้

ลำดับ

ที่

พันธุ์

พันธุ์คัด

(ตัน)

พันธุ์หลัก

(ตัน)

 
 
1 กข6 0.70 10.0  
2 เหนียวอุบล2 0.10 1.00  
3 ขาวดอกมะลิ 105 7.00 67.0  
4 ขาวดอกมะลิ 105 อินทรีย์ 0.30 3.00  
5 กข15 1.00 10.0  
6 กข33 0.20 1.00  
  รวม 9.30 92.0  

การจัดสรรและจำหน่ายเมล็ดข้าวพันธุ์หลัก

- จัดสรรให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
- จัดสรรและจำหน่ายให้สหกรณ์การเกษตรในเขตรับผิดชอบ
- จำหน่ายให้เกษตรกร ที่ไปติดต่อชื้อโดยตรง ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีในราวเดือน   พฤษภาคม ของทุกปีซึ่งจำหน่ายพันธุ์ข้าวที่เหลือจากการจัดสรรแล้ว

ระยะเวลาจัดสรรและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์หลัก

- จัดสรรให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชและสหกรณ์การเกษตรในเขตรับผิดชอบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์-พฤษภาคม

- จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่เกษตรกร ประมาณต้นเดือนพฤษภาคม โดยเกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้โดยตรงที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี