ผลงานวิจัยของศูนย์ฯ

งานวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

แผนงาน 1.1 การวิจัยและกำหนดมาตรฐานคุณภาพ และการปรับปรุงพันธุ์พืช

กรอบที่ ชื่อกรอบโครงการ/กิจกรรมใต้กรอบโครงการ

1.1.1     การสร้างและกำหนดมาตรฐานคุณภาพเฉพาะพืชเศรษฐกิจ

            - การวิจัยและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานคุณภาพทางการเกษตร

1.1.2     การปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพโภชนาการและทนทานต่อสภาพแวดล้อมเฉพาะ

            - การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนาน้ำฝน

            - การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนาชลประทาน

            - การวิจัยและพัฒนาการผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสม

            - การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อคุณค่าทางโภชนาการ

            - การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมเฉพาะ

แผนงาน : 1.3 เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

กรอบที่ ชื่อกรอบโครงการ/กิจกรรมใต้กรอบโครงการ

1.3.1    การเขตกรรม เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช และขยายพันธุ์พืชเชิงพาณิชย์

           - การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ข้าว

1.3.3    เทคโนโลยีระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับแหล่งปลูก

           - ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

1.3.4    การจัดทำ Zoning และ Productivity พืชเศรษฐกิจสำคัญ

           - การจัดทำแผนที่ศักยภาพการผลิตข้าว

แผนงาน 3.1 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช ขยายพันธุ์พืช พิสุจน์พันธุ์ ตรวจสอบพันธุ์ศัตรูพืชและจุลินทรีย์ และอนุรักษ์พันธุ์

กรอบที่ ชื่อกรอบโครงการ/กิจกรรมใต้กรอบโครงการ

3.1.1    เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ และพิสูจน์พันธุ์

           - การพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

3.1.2    อนุรักษ์พันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ แมลง เห็ด สาหร่าย และไหม

           - อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมข้าวเพื่อการใช้ประโยชน์

แผนงานหลัก : 4.2 การวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปสินค้าเกษตร

กรอบที่ ชื่อกรอบโครงการ/กิจกรรมใต้กรอบโครงการ

4.2.1    เทคโนโลยีลดความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยว

           - การลดความสูญเสียข้าวหลังการเก็บเกี่ยว

4.2.2    การแปรรูปผลิตผลการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าอาหาร

           - วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปถั่วเหลือง

แผนงาน 4.3 การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร

กรอบที่ ชื่อกรอบโครงการ/กิจกรรมใต้กรอบโครงการ

4.3.1    การวิจัยเกษตรอินทรีย์เพื่อรับรองแหล่งผลิตผลผลิตและปัจจัยการผลิต

           - การวิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์