Start URRC1

 

        เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ ออกประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจั...

อ่านต่อ

        เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยข้าวรุ่นใหม่” ณ จันทน์งาม เมาท์เท่...

อ่านต่อ

        เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 07.09 น. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2564 โดยนายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิ...

อ่านต่อ

        เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ณ ...

อ่านต่อ

        เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะนักวิชาการ ได้ให้การต้อนรับ ดร.กมล ฝอยหิรัญ ผู้อำนวยการศูนย์ว...

อ่านต่อ

        เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าแสดงความยินดีกับ นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสย้า...

อ่านต่อ

        วันที่ 21 สิงหาคม  2563 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉ...

อ่านต่อ

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวศูนย์วิจัย...

อ่านต่อ

        เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 บริษัทไอซายเอนซ์เทคโนโลยี ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย เครื่อง PyroMark Q48 Autoprep (QiAGEN) ได้จัดสัมมนาเทคนิค Pyrosequencing ให้แก่บุคคลากรศูนย์ว...

อ่านต่อ

       เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นำโดยนายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลู...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าอุบลราชธานี ได้จัดงานครบรอบ 50 ปี ภายใต้ชื่องาน "กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ่ายท...

อ่านต่อ

        เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นระดับกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้เดินทางมาตรวจประเมินและให้คะแนนศูนย์วิจัยข้าวอุบ...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต โดยมีข้าราชการ พ...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชก...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต โดยมีข้าราชการ พ...

อ่านต่อ

            สืบเนื่องจาก ผลกระทบของพายุ “โพดุล” เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้หลายอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีต้องประสบอุทกภัย รวมทั้งศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธ...

อ่านต่อ

                เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยม...

อ่านต่อ

     เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  โดยนายธวัทชัย พรหมรักษา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อม...

อ่านต่อ

               เมื่อวันที่  23 – 24 กรกฎาคม 2562 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 จ...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ 21​ พฤษภาคม 2562​ เวลา 09.00 น. นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการวิจัยและนักวิชาการของกลุ่มศูนย์ว...

อ่านต่อ

        นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และคณะนักวิชาการได้้ร่วมการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2562 ณ โร...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหาร, หัวหน้ากลุ่มวิชาการ, การเงิน, พัสดุ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  นายธวัทชัย พรหมรักษา รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดพิธีฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จ...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ 29 และ30 เมษายน 2562 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายธนิสร  แสงรัมย์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวกัลยา สานเสน นักวิชาการปฏิบัติการ อบรมเรื่องการทำ Shapefile จาก Google Ear...

อ่านต่อ

     นายธีระวงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวิวัฒน์ ศัยกำธร) ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ...

อ่านต่อ

           รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) และนายธีระวงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัยกำธร) ได้เดิ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ข้าราชการกรมการข้าว จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย  นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว นางสุ...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัวชาวศูนย์ฯ ร่วมกันจัดงานลอ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงนาภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้ด...

อ่านต่อ

       ตามที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ได้ดำเนินโครงการ อนุชนชาวไทย ความอยู่รอดของข้าวไทย ค่ายข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา...

อ่านต่อ

     วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทางการดำเนินตามนโยบายตลาดนำการผลิตและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตลาด...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายกฤษณะพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เดินทางมาร่วมสำรวจพื้นที่และคาดการณ์ผลผลิตข้าวปีเพาะปลูก ๒๕๖๑/๖๒ รอบที่ ๑ ณ จังหวัดอุบลราชธานี &nb...

อ่านต่อ

         ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตข้าวตามมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) และระบบควบคุมภายใน (ICS) เกษตรกรรายใหม่ ปี ๒๕๖๑ ภาย...

อ่านต่อ

       เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ บุคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญณิกา วงศาสนธิ์ ครูโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ได้นำตัวแทนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ทั้งหมด ๙ คน เข้ามาศึกษาดูงานวิธีการทำสบู่ก้อนจากน้ำมัน...

อ่านต่อ

     ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ...

อ่านต่อ

    วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายถาวร พั่วพันธ์  และคณะ ร่วมกิจกรรมดำนา แปลงนาของหนู ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี ๒๕๖๑ กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรีย...

อ่านต่อ

     เมื่อ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๙ น.  ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  นายธวัทชัย พรหมรักษา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้ว...

อ่านต่อ

     เมื่อระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 สิงหาคม 2561 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นางสาวสุดา ศรีโปฎกและคณะ เดินทางไปสำรวจและให้กำลังใจพื้นที่ของเกษตรก...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) ได้มาตรวจราชการและดูงานในพื้นที่จังห...

อ่านต่อ

      เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.09 น.นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow star) ต้นไม้ปร...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเ...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ จากนางน้ำเพชร ฆารวิพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักง...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น.นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้คณะทำงานชุดปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ นำบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่อง...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) เป็...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้นำบุคลากร ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดคลองส่งน้ำบริเวณแปลงทดลอ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บุคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ...

อ่านต่อ

       เมื่อวันที่ 22 ถึง 24 พฤษภาคม 2561 นายธวัทชัย พรหมรักษา และคณะ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้ดำเนินการ จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ให้แก่นักเรียนแ...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นางสาวกาญณิกา วงศาสนธิ์ ครูโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ได้นำตัวแทนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 16 คน ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเยี่ยมและทอดพระเ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอัญชลี ประเสริฐศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักผู้เชี่ยวชาญ นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพข้าว และนางสาวงามชื่น คงเสรี ที่ป...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 07.50 น. นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวและคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดย นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำน...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากนายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อ...

อ่านต่อ

     ด้วยเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๔๖๑ นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายจำรูญ ขันธ์พาดี เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สำนักงาน...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายกฤษณะพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสค...

อ่านต่อ

     วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคประชาชน กลุ่มเกษตรกร ธกส. สาขาอำนาจเจริญ ...

อ่านต่อ

     วันที่ 16 มีนาคม 2561 อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในวันสถาปนากรมการข้าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี โดยมีการถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์จำนวน 9 รูป และมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มอบโล...

อ่านต่อ

      เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว ได้เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉี...

อ่านต่อ

     เมื่อวันนี้ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายบุญธรรม เลิศสุขีเก...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 17ก.พ. 2561 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปี 2 และอาจารย์ผู้ดูแลจาก มหาวิทยาลัย Tottori university จำนวน 12 คน (นศ.ชั้นปี 2 จำนวน ...

อ่านต่อ

     วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ...

อ่านต่อ

       นายวีระ  วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในพิธีมอบนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศนโยบายสาธารณะวาระเมืองเกษตรอินท...

อ่านต่อ

     วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา10.00 น.นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายธวัทชัย พรหมรักษา พร้อมคณะร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการในพ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดขึ...

อ่านต่อ

       เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว และนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได...

อ่านต่อ

        เมื่อวันที่17 มกราคม 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชป...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 ถึง 16.00น. นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กล่าวต้อนรับ...

อ่านต่อ

บรรยากาศ การแข่งขันกีฬาสี และ งานปีใหม่ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ ฯร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ อาค...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2560  นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมาย ให้นายอนุชาติ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายสงวน เทียงดีฤทธิ์ เจ้าพนักงา...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอำนา...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ ในงาน...

อ่านต่อ

    เมื่อวันที่ 30 พย . ถึง 1ธค. 60 นายชิษณุชา  บุดดาบุญ  ผอ.ศวขอบ.มอบหมายให้นายบันชา  ลีลากุด  เจ้าหน้าที่พัสดุ ได้ให้คำแนะนำการทำงานในระบบ eg...

อ่านต่อ

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสืบสันต์ นามมนตรี นายถาวร พั่วพันธ์ และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีสู่ขวัญข้าว...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน2560 นายวิศนุเวศ  เศวตนันทน์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการระบบการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการเกษ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ มาทำหน้าที่พบผู้ร่วมงานในตอนเช้า หลังเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะ...

อ่านต่อ

End URRC1

Start Patsadu1

 

 

End Patsadu1

 

หน้าแรก