ข่าวกิจกรรม


ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-08-19 09:58:15

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย์แห่งชาติ (สทน.)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย์แห่งชาติ (สทน.) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานวิจัย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-08-19 09:56:43

อ่านต่อ...

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมประชุมเวทีประชาพิจารณ์ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมประชุมเวทีประชาพิจารณ์ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566 - 2570

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-08-10 18:05:20

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-08-10 18:03:03

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันฉลองสถาปนาเมือง 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วย บุคคลากรศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันฉลองสถาปนาเมือง 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-07-18 15:54:34

อ่านต่อ...

ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ลีลากุด และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดและออกหน่วยบริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 3

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-07-18 15:49:06

อ่านต่อ...

ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นมาตรฐานดียวกัน

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของห้องปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-06-21 17:06:37

อ่านต่อ...

ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ ฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-06-21 17:04:05

อ่านต่อ...

จัดประชุมโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model ระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-06-21 17:01:58

อ่านต่อ...

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยนักวิชาการและผู้ควบคุมการฝึกงาน ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษา จำนวน 3 ราย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-06-21 16:59:55

อ่านต่อ...

จัดโครงการ Journal Club ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดโครงการ Journal club ครั้งที่ 3/2566 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่บุคลากรภายในศูนย์ฯ โดยจัดให้มีการบรรยายด้านวิชาการรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งจากบุคลากรภายในและภายนอกศูนย์ฯ ในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้ทนเค็มและทนแล้งโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-05-31 16:01:21

อ่านต่อ...

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหอประชุมอำเภอดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-05-31 15:58:45

อ่านต่อ...