ข้าราชการกลุ่มงานอำนวยการ

ชื่อ - สกุล นายธวัทชัย พรหมรักษา

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หน้าที่หลัก:

รับผิดชอบงานอำนวยการ

หน้าที่อื่น: หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344103-4 ต่อ 105

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ - สกุล นางจุลนาร์ ดำสุทธิ

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้าที่หลัก:

รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344103-4 ต่อ 103

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

ชื่อ - สกุล นางอารมย์ หาญพิชิตวิทยา

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หน้าที่หลัก:

รับผิดชอบงานการเงินและการบัญชี

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344103-4 ต่อ 104

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ - สกุล นายสงวน เทียงดีฤทธิ์

ตำแหน่ง:

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

หน้าที่หลัก:

รับผิดชอบงานจัดการไร่นา

หน้าที่อื่น: รับผิดชอบงานพัสดุ

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344103-4 ต่อ 105

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

                                                             

ชื่อ - สกุล นายบัญชา ลีลากุด

ตำแหน่ง:

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

หน้าที่หลัก:

รับผิดชอบงานเครื่องกล

หน้าที่อื่น: หัวหน้าหน่วยพัสดุ

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344103-4 ต่อ 310

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ชื่อ - สกุล นายสมพร ขุริรัง

ตำแหน่ง:

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

หน้าที่หลัก:

รับผิดชอบงานเครื่องกล

หน้าที่อื่น: งานปรับปรุงศูนย์

โทรศัพท์ (ที่ทำงาน):

(045) 344103-4

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.