Black Ribbon

King

BG poster

  1. ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ
  2. ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. ่่ข่าวรับสมัคร

           รองปลัดกระทรวงตรวจติดตามการก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธ์ุอำนาจเจริญ. เมื่อวันที่9กันยายน2560 นายธนิต เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรได้เดินทางมาตรวจราชการเพื่อติดตามการดำเนินการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ ในการมาตรวจราชการใยครั้งนี้ได้มึหัวหน้าส่วนราชการ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายธนิตย์  เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เป็นประธานเปิดการสัมนาตามโครงการอบรมสัมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตร รุ่นที่4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างว...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นางกฤษณา สุดทะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางอุไรวรรณ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579...

อ่านต่อ

     เมื่อ วันที่ 21 - 25  สิงหาคม นายชิษณุชา บุดดาบุญ  ได้มอบหมายให้ นายประทาย เคนเหลื่อม นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาย GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายในโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ให...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2560  นายธวัทชัย  พรหมรักษา  และคณะได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำนาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเมือง  บ้านกุดซวย อำเภอหัวหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ  ตามโครงการเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน  โดยให้ควา...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล  รองอธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร  "การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน"  ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  ผู้เข้ารับการอบรมป...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2560  ดร.พัณณ์ชิตาร์ เวชสาร  ตำแหน่ง  นักวิชาการปฏิบัติการ ได้กล่าวต้อนรับ และบรรยาย บทบาทภารกิจของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  พร้อมทั้งนำคณะศึกษาดูงาน ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ให้กับคณะทำงานโครงการริเริ่ม...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 11 สค.  60  เวลา 09.00 น. ถึง  11.30 น.  บุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  ร่วมกัน ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิหาคม 2560 ให้กับภาคบริการโลหิตที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาติไทย  ในปีหน...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสืบสันต์ นามนตรี ทีมที่ 2 นายถาวร พั่วพันธ์ ทีมที่ 1 และคณะ ร่วมจัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรการประเมินเบื้องต้น ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขี ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ เกษตรกรข้าร่วม...

อ่านต่อ

     ผอ.ชิษณุชา บุดดาบุญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  พร้อมทีมงานได้ร่วมกันดำเนินการทำคันกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมแปลงนาของศูนย์ฯ  และติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากแปลงนาเพื่อลดปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจากพายุฝนตกหนัก ซึ่งจากการคาดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวุดอุบ...

อ่านต่อ

     เมื่อ วันที 4 ส.ค. 60 นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนและการดำเนินการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2560 และมีการเลือกประธานศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ณ ศูนย์...

อ่านต่อ

     ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 60 ถึงวันที่ 4 ส.ค. 60 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ดูงาน ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม Part1  Part2  Part3 วิธีดาวน์โหลดภาพ {gallery}News34{/gallery}...

อ่านต่อ

     เมื่อ วันที่  3  ส.ค.  60  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร  รมต  ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้เป็นประธานการประชุมสัมนาการเชื่อมโยงตลาดอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ณ รร บ้านสวนคุณตากอล์ฟรีสอร์ท  จ อุบลราชธานี  เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนิ...

อ่านต่อ

     วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นายถาวร พั่วพันธ์ และคณะ นัดประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ชี้แจงเรื่องการจัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ เขตอำเภอหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ {gallery}News32{/gallery}...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 18 กค. 2560  นายธวัทชัย  พรหมรักษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  ได้กล่าวต้อนรับ คณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ ได้มาศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตข้าว โดยมีนักวิชาการของศูนย์ฯเป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการผลิตตามระยะการเจร...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่  17  ก.ค.  60  นาย สุวรรณ  บูราพรนุสรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่13 ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประ...

อ่านต่อ

     ผอ.ศวข.อบ. ร่วมทอดผ้าป่า  เมื่อวันที่ 15 ก.ค.  2560  นายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  ร่วมด้วยข้าราชการและผู้ร่วมงาน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดบ้านยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงเรียน ปริยัติธรรม {galler...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560 นายชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับนักวิชาการ เพื่อพบปะปรึกษาหารือแนวทางการวิจัยของศูนย์  พร้อมนี้ได้แนะนำ การทำงานเพื่อพัฒนา งานวิจัยไปสู่เกษตรกรต่อไป {gallery}News28{/gallery}...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 60 นักเรียนชั้น อนุบาล 2 รร.อนุบาลอุบลฯ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่สอง ...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 60 นักเรียนชั้น อนุบาล 2 รร.อนุบาลอุบลฯ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เป็นวันแรก ...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ 12 กค. 60 นายธวัทชัย  พรหมรักษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ นักเรียน ระดับชั้น ป6.จากโรงเรียนอาร์เวย์มารีอาร์  ที่มาศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตข้าว ที่ศูนย์วิจัยข้าวฯ...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 6 กค. 60  นายธวัชชัย  พรหมรักษา  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงาน ร่วมกันถวายเทียนพรรษาประจำปี 2560 ให้กับวัดทุ่งศรีวิไล  ต. หัวดอน  อ.เขื่องใน  จ.อ...

อ่านต่อ

        เมื่อวันที่ 3 กค. 60 นายธวัทชัย พรหมรักษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลรสชธานีพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ผอ.ชิษณุชา บุดดาบุญ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครและคณะ ได้เดินทางมาเป็น ผอ.ศูนย์วิจิยข้าวอุบลฯ ตั้งแต่วันทึ่&nb...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายธวัทชัย. พรหมรักษา. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส. รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี. พร้อมด้วยคณะ ครูและนักเรียน บ้านดอนชี ต.หนองขอน. อ.เมือง จ.อุบลราชธานี. ร่วมกันทำนาแปลงเรียนรู้ตามโครงการเรียน...

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศ บางส่วน งานเลี้ยงส่ง ผอ.พิสิฐ พรหมนาท

อ่านต่อ

     วันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี นายถาวร พั่วพันธ์ และคณะ ร่วมจัดทำแปลงสาธิตการทำนา แปลงนาของหนู ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา และองค์ชาวนา ปี 2560 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ คณะครู และนักเรียนจำนวน 80 ราย ณ โรงเรียนบ้านโนนเมือง ต...

อ่านต่อ

       วันที่ 27 มิถุนายน 2560 นายสืบสันต์ นามมนตรี นายถาวร พั่วพันธ์ และคณะ ร่วมจัดทำแปลงสาธิตการทำนา แปลงนาของหนู ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา และองค์ชาวนา ปี 2560 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ คณะครู และนักเรียนจำนวน 50 ราย {gallery}News19{/...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2560 นายธวัทชัย  พรหมรักษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างร่วมกันทำดอกไม้จันทน์เพื่อร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพและเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณา...

อ่านต่อ

         ศูนย์วิจัยข้าวจัดงานวันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่  เมื่อวันที่13มิถุนายน นาย.  ตำแหน่งเกษตรอำเภอเสนาคนิคม ได้เปํนประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเนินกุง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โดยมีนายธวัทชัย พร...

อ่านต่อ

    เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.59 น. นายสุรพล จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีบูชาพระแม่โพสพเนื่องในงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2560” ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน ...

อ่านต่อ

    เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา นำชาวนาสู่ยุค 4.0” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมื...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางกฤษณาสุดทะสาร นวก.ชำนาญการพิเศษ และนางอุไรวรรณคชสถิตย์ นวก.ชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อถ่ายทอดการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ ณ ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว จัดโดย วช. สวก. ร่วมกับ...

อ่านต่อ

      วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายถาวร พั่วพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดอำนาจเจริญ {gallery}News14{/gallery}...

อ่านต่อ

       เมื่อวันที่22 พ.ค 2560 นาย สุรพล  จัตุพร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว ได้มาเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การคัดเลือกพันธุ์ข้าวโดยโมเลกุลเครื่องหมาย  ณ ห้องประชุมสุขีศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 ถึง 30  พ.ค 2560  ...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอกไพลิน ริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิ...

อ่านต่อ

รวมภาพบรรยากาศงานสงกรานต์ ประจำปี 2560 ของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  7 อุบลฯร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวอุบลฯพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ ทำความดีบริจาคโลหิตน้อมจิตรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห...

อ่านต่อ

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นายอนุชาติ คชสถิตย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการคัดเลือกและทดสอบผลผลิตข้าวทนแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดประชุมโครงการฯ ร่วมกับคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ร่วมดำเนินโครงการฯ จำนวน 10 คน...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นายธวัทชัย พรหมรักษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน จาก ม.ลาดกระบังฯและม.สารคราม โดยนักศึกษานำเสนอผลการฝึกงานที่ศูนย์วิจัยในกลุ่มงาน อารักขาพืชและกลุ่มงานไบโอเทค  {gallery}News9{/gallery}...

อ่านต่อ

       เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ อาคารโรงซ่อมแขวงทางหลวงชนบท ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ซึ่งมีหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดงานด้ว...

อ่านต่อ

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายธวัทชัย พรหมรักษา เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอาเว มารีอา สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 100 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานของศูนย์ว...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายพิสิฐ พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพและเกษตรกรรมอุบลราชธานี และชาวบ้านท่าวารี ต.หัวดอน อ.เขื่องใน ได้ร่วมกันปล่อยปลาจำนวน 20,000 ตัว ตามโครงการปล่...

อ่านต่อ

            เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 บุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยมีข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการร่วมบริจาคในครั้งนี้ {gallery}News1{/gal...

อ่านต่อ

     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทย และข้าว ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง ...

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 25-08-60

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 

     1. เฟอร์นิเจอร์ห้องอาคารปฏิบัติการใหม่ จำนวน 2 ชุด 

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งหมด
next
prev